Մեր Արժեքները

Մեր արժեքները🥰

Երախտապարտություն

Շնորհակալության զգացողությունը և դա բարձրաձայն արտահայտելը մեզ համար հիմնարար արժեք և գործընթաց է։ Մենք մեր հաջողությունը չափում ենք օրական և ամսական ստացված շնորհակալության ու երախտիքի դրսևորումներով։ Դա ստեղծում է դրական էներգիա մարդու ներսում և նրա շուրջը և համագործակցությունն ու աշխատանքը դարձնում է ավելի արդյունավետ։

Զեն Մոտեցում

բուդդա

Տիեզերական խաղաղություն, առատության մտածողություն, արարչություն,. սեփական վախերի և հույզերի իմաստուն կառավարում…

Բազմազանություն

Բոլորս տարբեր ենք, բոլորս հավասար ենք, ինչպես ասում են ԵՄ-ում:

ՉԻՏ ՀԿ-ն մի պարտեզ ա, որտեղ ամեն ծաղիկ ունի յուր տարածքը և կարող ա ծաղկել՝ ինքնարտահայտվել, արարել, իր իսկ ոճով։ Երկու կարևոր նախապայմանները՝ չվնասել և չքննադատել մյուսներին։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.