Ինքնաճանաչում

1 student
  • Ո՞վ եմ ես։ Ի՞նչ ա ես-ը։
  • Կա՞ տարբերություն հիշողության ու ես-ի, երևակայության ու ես-ի մեջ։
  • Արդյոք “ես հայ եմ”, “ես քրիստոնյա եմ”, “ես աթեիստ եմ”, “ես մայր եմ” ու բազում նման այլ ինքնություններից ավելի խորքային ինքնություն կա՞։
  • Ինչպե՞ս զգամ իմ խորքային ես-ը։
  • Ինչպե՞ս փոխեմ աշխարհընկալումս ու իրականությունս։

Տվյալ կալպայի կամ կուրսի շրջանակներում վերոնշյալ հարցերի պատասխանները փնտրում ենք մեր ներսում՝ օգտագործելով ներհայման ու ինքնազննման մեթոդները։

 

Instructor

Երազող ու տեսլականներով սավառնող էակ :)
Free

1 reply on “Ինքնաճանաչում”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 GB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.